Coronaloket

Informatie voor ondernemers over maatregelen rond het coronavirus

Net als in de rest van getroffen gebieden in Europa worden bedrijven in Steenbergen zwaar geraakt door de maatregelen die worden genomen ter bestrijding van het coronavirus. De signalen die men uit verschillende sectoren ontvangt en de mogelijke gevolgen voor bedrijven en werknemers zijn zorgwekkend.

De gemeente Steenbergen leeft met u mee en men zet zich er als overheid samen met u de schouders onder om hier weer bovenop te komen.

Op landelijk niveau is inmiddels een aantal maatregelen genomen om de (financiële) gevolgen voor bedrijven zoveel mogelijk te beperken. Deze maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft. Ook voor de agrarische sector zijn er extra maatregelen genomen.

Vanuit de gemeente Steenbergen doet men er alles aan om ondernemers en werknemers in deze moeilijke tijd te ondersteunen. Binnen de gemeente beraadt men zich op maatregelen die aanvullend op de landelijke en provinciale maatregelen kunnen worden genomen. Actuele informatie kunt u hierover vinden op de internetpagina van gemeente Steenbergen. Op deze website van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant vindt u informatie over het virus en over de maatregelen die regionaal en landelijk genomen worden.

 

Coronavirus: de stappen na 1 juni in eenvoudige taal

Op dinsdag 19 mei vertelden premier Mark Rutte en minister De Jonge op televisie over corona. De belangrijkste dingen leggen we uit.

 

Stap voor stap mag er meer

Vanaf 1 juni mag u meer dingen doen.
Ook met andere mensen.
1,5 meter afstand houden blijft gelden.

 

Vanaf 1 juni contact met andere mensen

Buiten

 • U mag buiten met andere mensen afspreken.
 • U moet wel 1,5 meter afstand houden.
  Mensen uit 1 huishouden mogen dichterbij elkaar zijn.

Binnen

 • Bij bezoek thuis moet u 1,5 meter afstand houden.
  In huis en in de tuin.
 • In openbare gebouwen mogen 30 mensen met elkaar afspreken.
  Denk aan een vergadering.
  Mensen die daar werken tellen niet mee.
 • U moet 1,5 meter afstand houden.
 • Sportscholen blijven nog dicht.
 • Samen muziek maken zoals in een zangkoor of met blaasinstrumenten is misschien nog gevaarlijk.
  Hier is nog onderzoek naar.

 

Vanaf 1 juni mag horeca open

Restaurants en cafés mogen op 1 juni vanaf 12 uur in de middag open.
Er gelden wel regels:

Binnen

 • Binnen mogen 30 gasten zijn.
 • U moet reserveren.
 • U moet aan een tafel zitten.
 • Een medewerker vraagt u of u verkouden bent. Of koorts heeft.
  Heeft u deze klachten, dan moet u thuisblijven.
 • U moet 1,5 meter afstand houden.

Buiten

 • Op terrassen mogen meer dan 30 mensen zitten.
  Als er genoeg plaats is.
 • U moet aan een tafel zitten.
 • U moet 1,5 meter afstand houden van andere bezoekers.
 • Mensen uit 1 huishouden, hoeven geen afstand te houden.

 

Vanaf 1 juni mogen bioscopen, theaters en concertzalen open

U kunt naar de film, het theater of een concert.
Er gelden wel regels:

 • Binnen mogen 30 mensen zijn.
 • U moet reserveren.
 • Een medewerker vraagt u of u verkouden bent. Of koorts heeft.
  Heeft u deze klachten, dan moet u thuisblijven.
 • U moet 1,5 meter afstand houden.

 

Op 2 juni gaan de middelbare scholen open

 • Op 2 juni gaan middelbare scholen open.
 • Het gaat om voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.
 • Leerlingen en leraren houden 1,5 meter afstand.
 • Maar jongeren gaan nog niet allemaal tegelijk naar school.

 

Nieuws voor andere scholen

 • Op 8 juni gaan de basisscholen weer gewoon open.
 • De buitenschoolse opvang ook.
  Alle kinderen gaan weer gewoon naar school en de opvang.
 • Op 15 juni beginnen met mbo, het hbo en de universiteiten weer.
  Ze gaan nog niet helemaal open.
  Ze beginnen met bijvoorbeeld examens en praktijklessen.

 

Vanaf 1 juni mondkapjes verplicht in openbaar vervoer

 • In tram, bus, metro en trein moet u een mondkapje dragen.
 • Dit geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder.
 • U kunt een boete krijgen van € 95 als u het mondkapje niet draagt.
 • Op stations en perrons is het mondkapje niet verplicht.

Reis alleen met de bus, tram, metro en trein als het niet anders kan.
Ga zo ver mogelijk uit elkaar zitten.
Houdt bij een halte of op een perron wel 1,5 meter afstand.

 

Niet vergeten:

 • Houd altijd 1,5 meter afstand.
 • Ga niet naar plaatsen waar het druk is.
 • Nies en hoest in uw elleboog.
 • Was vaak uw handen met zeep.
 • Bent u verkouden? Blijf dan thuis!
 • Heeft u koorts of bent u benauwd? Dan moeten alle huisgenoten thuis blijven.
 • Werk zoveel mogelijk thuis.

 

 

 

 

Steunmaatregelen voor ondernemers

De gemeente Steenbergen heeft op 26-3-2020 het volgende bekendgemaakt:

 • Er komt voor ondernemers uitstel van betaling van gemeentelijke lasten zoals de OZB, de afvalstoffenheffing, rioolheffing, toeristenbelasting en reclamebelasting. Aanslagen die al zijn opgelegd hoeven zij pas later te betalen, andere aanslagen worden later dan gewoonlijk opgelegd. Horecaondernemers hoeven de huur van de ondergrond voor hun terrassen de komende maanden niet te betalen.
 • De marktgelden die marktkooplieden al hebben betaald aan de gemeente krijgen zij terug voor de markten die niet doorgaan. Hetzelfde geldt voor evenementen die niet kunnen doorgaan en waarvan de leges al wel zijn betaald.
 • Rekeningen die ondernemers aan de gemeente sturen worden sneller betaald. Voor rekeningen die ondernemers aan de gemeente moeten betalen worden geen betalingsherinneringen verstuurd.

Er komt een miljoen euro vrij in Steenbergen voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen die in de knel komen te zitten door de coronacrisis. Dat heeft de gemeenteraad op 3 april 2020 bepaald tijdens een bijzondere vergadering.

Heeft u vragen over deze steunmaatregelen als betrokken partij dan kunt u met uw vragen terecht op het volgende adres: steunmaatregelen@gemeente-steenbergen.nl.

 

Schroom niet om contact met de gemeente Steenbergen te zoeken via de relatiebeheerders bedrijven.

 

 

 

Voor meer informatie over de landelijke maatregelen verwijzen wij u graag naar de volgende bronnen:

 

Coronavirus: verlenging en uitbreiding noodpakket banen en economie

 

Ondernemers en werkenden krijgen ook de komende periode financiële ondersteuning vanwege de aanhoudende impact van het coronavirus. Het eerste noodpakket banen en economie loopt door en het kabinet neemt nieuwe uitzonderlijke maatregelen. Dat is nodig, omdat steeds meer zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven langzaam en soms deels weer opstarten, terwijl anderen nog dicht zijn of zonder opdrachten zitten. De kabinetsondersteuning is daarom meer gericht en heeft gewijzigde voorwaarden. Doel is zoveel mogelijk behoud van banen. Daarvoor is nodig dat ondernemers en werkenden zich kunnen aanpassen aan een veranderde Nederlandse samenleving en economie.

De ministers en staatssecretarissen van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hebben het pakket woensdag aan de Tweede Kamer aangekondigd. Deze maatregelen volgen op het eerste noodpakket (17 maart) en diverse tussentijdse economische regelingen waarmee bijna één op de vijf Nederlandse werkenden inmiddels zijn ondersteund. Honderdduizenden bedrijven hebben inmiddels gebruik gemaakt van één of meerdere regelingen.

De financiële kabinetssteun aan ondernemers en werkenden blijft zeer groot. Toch kunnen niet alle ontslagen en faillissementen worden voorkomen. Ook kan herstel in sommige sectoren lang gaan duren. Het beperken van economische schade is een gedeelde verantwoordelijkheid van samenleving en overheid. De veranderingen die Nederlanders met elkaar moeten doorgaan zijn permanent en ingrijpend. Dit nieuwe noodpakket geeft hen gerichte rugdekking om zich aan te passen in de komende turbulente tijd. Er zijn bedrijven die moeten krimpen of zelfs verdwijnen, maar er ontstaan ook nieuwe kansen.

Alle nieuwe of verlengde regelingen, met eventuele aanpassingen zijn te vinden in de Kamerbrief Noodpakket 2.0. Hieronder staan de belangrijkste aankondigingen van het kabinet in het nieuwe noodpakket waarvoor ruim 13 miljard euro is begroot.

Nieuwe regeling: Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

MKB-ondernemers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen – bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) – een belastingvrije tegemoetkoming van het ministerie van EZK om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen. Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal 30 procent) een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van 20.000 euro voor de komende drie maanden. Er is één miljard euro beschikbaar als tegemoetkoming voor deze ondernemingen waar meer dan 800.000 mensen werken. In aanmerking komen de getroffen sectoren uit de TOGS-regeling.

Verlenging en aanpassing regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW)

Een ondernemer die minstens 20% omzetverlies verwacht, kan vanaf 6 juli 2020 een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij UWV voor juni, juli en augustus. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel doorbetalen. De verlengde NOW-regeling hanteert dezelfde systematiek van tegemoetkoming, maar de nieuwe regeling bevat ook wijzigingen.

De vaste (forfaitaire) opslag wordt verhoogd van 30 naar 40 procent. Daarmee levert de NOW ook een bijdrage aan andere kosten dan de loonkosten. De referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020. Daarnaast wordt in de al lopende NOW-regeling maart ook als uitgangspunt genomen als de loonsom in de maanden maart-mei hoger is dan in januari-maart. Dit is van belang voor seizoensgebonden bedrijven. Verder mag een bedrijf dat gebruik maakt van de NOW over dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.

In de NOW 2.0 blijft de correctie op de subsidie bij ontslag bestaan, maar de subsidie wordt niet meer extra verlaagd bij bedrijfseconomisch ontslag. Bedrijven verklaren bij de nieuwe NOW-aanvraag wel dat zij overleggen met vakbonden als zij voor meer dan 20 medewerkers bedrijfseconomisch ontslag willen aanvragen. Dit sluit aan bij de regelgeving rondom collectief ontslag. Ook blijft de wettelijke bescherming bij ontslag gewoon van kracht.

Werkgevers die de NOW aanvragen, worden verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. Werkgevers leggen hier bij aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring over af. Ter ondersteuning van initiatieven van sociale partners trekt het kabinet daarvoor 50 miljoen euro uit via het crisisprogramma NL leert door waarmee mensen vanaf juli kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen kunnen volgen om zich aan te passen aan de nieuwe economische situatie.

Voorwaarden aan verlengde overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)

Het kabinet verlengt de versoepelde regeling om zelfstandig ondernemers waaronder zzp’ers te ondersteunen, zodat zij een vergrote kans hebben om hun bedrijf te kunnen voortzetten. Zelfstandigen kunnen bij hun gemeente aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult tot eind augustus 2020 het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald.

De verlengde regeling bevat een partnerinkomenstoets. Dit betekent dat alleen huishoudens met een inkomen onder het sociaal minimum aanspraak kunnen maken op een tegemoetkoming in het levensonderhoud. Op deze manier wordt de ondersteuning voor levensonderhoud gericht op het garanderen van het sociaal minimum op huishoudniveau.

Ondersteuning blijft ook mogelijk in de vorm van een lening (maximaal €10.157) voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage. Zelfstandig ondernemers wordt in de verlengde regeling gevraagd om te verklaren dat er bij hun bedrijf geen sprake is van surseance van betaling of dat het bedrijf in een staat van faillissement verkeert.

Voor ontslagen flexwerkers die niet voldoen aan de voorwaarden voor WW of bijstand werkt het kabinet op verzoek van de Tweede Kamer aan een tijdelijke en uitvoerbare oplossing. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal de Tweede Kamer vandaag hierover apart informeren.

Verlenging belastingmaatregelen

De periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, is verlengd tot 1 september 2020. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden voldaan. De belastingrente en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen zijn tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%. Ook andere belastingmaatregelen, zoals een versoepeling van het urencriterium voor zzp’ers en de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen, worden tot 1 september 2020 verlengd.

Ondernemers krijgen bij de eerste aanvraag direct drie maanden uitstel van betaling. Voor die drie maanden hoeven ze maar één keer een verzoek in te dienen (voor uitstel van alle belastingsoorten). Ondernemers kunnen ook voor een langere periode dan drie maanden uitstel aanvragen. Daarbij is van belang dat zoveel mogelijk geld dan ook echt in de bedrijven blijft. Om dit extra te waarborgen, moeten ondernemers bij uitstel langer dan drie maanden verklaren dat ze geen dividenden en bonussen uitkeren, of eigen aandelen inkopen.

Coronakredietverlening- en garanties aan ondernemers (BMKB, GO, KKC, COL)

De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven, startups en scale-ups uit het eerste noodpakket lopen door. Zo houden of krijgen ook deze bedrijven toegang tot bijvoorbeeld financiering door banken. Het gaat om de coronamodules van de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf-regeling (BMKB) en de Garantie Ondernemingsfinanciering-regeling (GO), de nieuwe Klein Krediet Corona-garantieregeling (KKC) en het verhoogde budget van de SEED Capital-regeling.

De Corona Overbruggingslening (COL) die bijdraagt aan de verbetering van de liquiditeitspositie van innovatieve bedrijven (startups en scale-ups) krijgt vanwege het grote aantal ingediende aanvragen een tweede tranche van 150 miljoen euro.

Waar kunnen ondernemers terecht?

Ondernemers melden zich voor de kredietregelingen bij hun kredietverstrekker, bijvoorbeeld een bank. De regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW) loopt via het UWV en ondersteuning zelfstandige ondernemers (TOZO) via de eigen gemeente. Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB wordt via RVO opengesteld. Voor belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk via Belastingdienst.nl/coronavirus.

Bij andere vragen over corona kunnen bedrijven kijken op Rijksoverheid.nl/noodpakket of op de website van de Kamer van KoophandelKvK.nl/corona. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan het adviesteam via 0800-2117.

 

 

De gemeente Steenbergen heeft zelf ook aanvullende regelingen getroffen om u als ondernemer te ondersteunen in deze bijzondere tijden. De gemeente Steenbergen heeft besloten dat ten minste de komende 3 maanden u geen gemeentelijke lasten hoeft te betalen. Voor meer informatie over deze, en alle andere steunmaatregelen die de gemeente heeft getroffen, kunt u terecht op: https://bit.ly/3alkqwz.

 

Voor meer informatie over maatregelen binnen de gemeente Steenbergen:

 

Voor meer informatie over maatregelen binnen de agrarische sector:

 

Voor uw communicatie met klanten kunt u gebruik maken van het pamflet “Winkel Velig & Koop Lokaal – Huisregels Corona-virus Covid-19 ONS STEENBERGEN

Voorbeelden van aanpassingen in winkels: